Tita Tovenaar.

klijnsma toverd

Ziet u door het bos de bomen nog?..
Bron,Vng

https://vng.nl/files/vng/20160125-plasterk-banenafspraak-2016.pdf

Bron,Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/03/06/kennisdocument

Ministerie van Binnenlandse zaken + ministerie van Sociale zaken

Kamerbrief
Betreft Activiteiten overheid ter realisatie banenafspraak

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/03/11/kamerbrief-naar-aanleiding-van-de-moties-over-activiteiten-van-de-overheid-inzake-de-banenafspraak

 

CAO – Sociale Werkvoorziening, actiedag SW 19 november 2015! Knap staaltje van machtsvertoon en goed werkgeverschap! Het ware gezicht van de VNG!

De actiedag SW dd. 19 november 2015 heeft ons één ding duidelijk gemaakt dat desinterklaas_auto1 Nederlandse Participatiemaatschappij zich heeft doen kennen als een maatschappij, welke is gebouwd op een sociale fundering met vele luchtweerspiegelingen.De kruisbestuivingen tussen de liberale- en sociale politieke partijen zijn vergiftigd met een verkeerde mutatie, welke tot een desastreuze DNA-profiel hebben geleid.Het sociale DNA-component is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een DNA-component van eliminatie, welke tot het hoogste goed behoort/is verheven.

Ook is de VNG inmiddels met het bovengenoemde profiel besmet en hebben in al hun wijsheid besloten om vreedzame arbeidsgehandicapten, die nota bene van hun allerlaatste democratische rechten gebruik maken, welke tot hun beschikking staan te elimineren.De VNG heeft veel moed getoond en aangedurfd om op de actiedag Sociale Werkvoorziening gebruik te maken van het rechtsmiddel om het destijds vreedzame gevoerde actie:

Huisvestingbezetting VNG gebouw

uit hun ivoren toren te stappen, vele trappen af te dalen om vervolgens de vreedzame arbeidsgehandicapten te belonen met hun actie door hiervoor de ME te arrangeren c.q. te mobiliseren.Een terecht staaltje van machtsvertoon en goed werkgeverschap, eindelijk toont het ivoren VNG bastion haar ware gezicht.

De vele onderzoeken, beleidsnotities en al wat het niet meer zij aan bureaucratische processen over de hoofden van de Nederlandse Participatiemaatschappij in wording over ons heen te storten, maken gelet op het bovengenoemde veel duidelijk en voor een ieder zichtbaar

Het klapvee of te wel de arbeidsgehandicapten mochten wel destijds als decorum functioneren om tot goede cao-afspraken voor de rijksambtenaren, onderwijzers, militairen, politie etc. etc. te komen

Met het Sinterklaasfeest in aantocht zal het de VNG sieren en getuigen van een sociale inborst c.q. goed werkgeverschap, de CAO van de Sociale Werkvoorziening, welke is behept van jarenlange onthoudingen, te komen met een goed doortimmerend sociaal

loonaanbod op zeer korte termijn.

Daarnaast zullen de potentiële groep (20-25) arbeidsgehandicapten, welke zij zijn beschuldigd van huisvredebreuk op de nodige clementie moeten kunnen rekenen.

De geschiedenis leert ons dat de ME voor vele ergere maatschappelijke ongeregeldheden zijn ingezet.

 

 

 

 

Discrimineert het VNG?

CAO  – Sociale Werkvoorziening voor spek en bonen

demonstratie 19 novemberDe VNG en de vakbonden onderhandelen al 2,5 jaar om tot  goede cao-afspraken te komen voor de Sociale Werkvoorziening.  Na de laatste algemene ledenvergadering van 3 juni 2015 is de VNG door een aantal wethouders van de Nederlandse gemeente met een sociale inborst opgeroepen de onderhandelingen met de vakbonden over cao van Sociale Werkvoorziening  te heropenen.

Deze handreiking is slechts van korte duur gebleken, aangezien het gedane aanbod getuigd van een zekere minachting voor de mensen die bij de Sociale Werkvoorziening werken.

 

Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden de mensen die werkzaam binnen de SW-bedrijven in de visie van de VNG bekeken als deelnemers, waarin zij slechts worden gedoogd.

Hoewel er enigszins een kentering is waar te nemen, blijft het beeld  bij de mensen beklijven. Ondanks de tijd  welke het VNG is  gegund zijn ze met een loonaanbod gekomen, wat zeer te denken geeft.

De VNG pretendeert te streven naar een goed werkgeverschap door te investeren en ruimte te bieden aan haar werknemers.

De verschillende cao’s welke zij ondertekenen voor o.a. de gemeenteambtenaren en de werknemers  binnen de Sociale Werkvoorziening  bieden hiervoor een podium, waarin het tot uiting komt.

Wanneer we de cao’s van de gemeenteambtenaren en de Sociale Werkvoorziening  bekijken kan men de volgende conclusies trekken, gelet op het bovengenoemde.

Enkele feiten op een rij:

CAO  gemeenteambtenaren 01-01-2013 tm 31-12-2015

Oktober 2014 – eenmalige uitkering van € 350,–

1 oktober 2014 1 procent salarisverhoging

1 april 2015 salarisverhoging van € 50,– per maand

1 oktober 2015 0,74% eenmalige uitkering

CAO  Sociale Werkvoorziening  01-12-2012 tm 01-01-2014

 01-01-2013 1% loonsverhoging

Maart 2013 bruto € 170,– eenmalige uitkering

Hoewel er nog geen cao ligt heeft men tot nu toe de laatste afgesloten cao gerespecteerd. Maar dit neemt niet weg dat er vanaf maart 2013 geen reparatie meer  heeft plaatsgevonden in de jaarlijkse indexmeting (januari/juli) en de werknemer in de Sociale Werkvoorziening dus heeft te maken met een inkomensachteruitgang sinds maart 2013.

Wat leveren de pretenties van de VNG als goed werkgeverschap voor de Sociale werkvoorziening nog meer op:

 Ze willen wel meewerken aan cao afspraken met de nodige mitsen en maren o.a.:

In eerste instantie is aangegeven dat in het nieuwe cao voor eens en altijd geen

loonsverhogingen meer worden toegekend.

Er kan slechts alleen jaarlijks een uitkering in oktober van € 225,– bruto worden uitgekeerd.

Doordat de AOW-leeftijd geleidelijk stijgt naar 67 jaar en langer doorwerken voor iedereen de norm wordt zal de seniorenregeling van 61 jaar worden afgeschaft.  Wat de huidige 3  regelingen betreft  voor werknemers van 58, 59 en 61,5 jaar, deze zullen  worden verhoogd naar de AOW leeftijd min 7, 6 en 5,5 jaar.

Afschaffen dienstjarengratificatie

Omdat de VNG op haar standpunt blijft en geen medewerking verleend aan een goede basis voor de WSW worden alle werknemers uit de sociale werkvoorziening opgeroepen deel te nemen aan:

FNV Stakingsdag 2015, Malieveld te Den Haag.

Tot slot:

Helaas is in het bovengenoemde verhaal de vakbond CNV Publieke Zaak niet zichtbaar aangezien zij menen een ander traject voor het afsluiten van een goede cao Sociale Werkvoorziening te moeten bewandelen.

Zijn zij straks de zwakste schakel in het proces om tot een goede cao voor de Sociale Werkvoorziening te komen?